Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea unui post de inginer in cadrul Serviciului Tehnic

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele:

 condiţii generale:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • d) are capacitate deplina de exercitiu
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

condiţii specifice:

 • absolvent/a de studii superioare şi să deţină diploma de licenta in domeniul stiinte ingineresti;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării pe calculator (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).
 • Buna capacitate de comunicare
 • Experienta si buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu
 • Sa detina cunostinte temeinice privind administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale
 • Constituie avantaj experienta in domeniul constructiilor

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 10.05.2023, ora 14.

Data concursului:15.05.2023, ora 9.00

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

Sari la conținut