Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la interviu/concurs pentru ocuparea pe perioada determinata (4 luni):

  • 1 post consilier

Condiţii generale in vederea participarii la selectia dosarelor/concurs:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

b) cunoaste limba romana scris si vorbit

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale

d) are capacitate deplina de exercitiu

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

    –    Condiţii suplimentare:

  –   Absolvenţ de studii superioare juridice şi să deţină diplomă in domeniu;

Să deţină experienţă efectiva în muncă de minim 10 ani;

Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).

Buna capacitate de comunicare

Buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a  prevederilor legale in domeniu

Sa detina cunostinte temeinice privind administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale

In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
Diplome/Certificatele de pregatire profesionala (copii conforme cu originalul);
· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
· CV (în original);
· 1 recomandare (in original)
· Adeverinta medicala (in original)
· Cazier judiciar (in original)
Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane.

Data concursului: 07.07.2023, ora 12.
Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

Sari la conținut