Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea postului de Secretar (perioada determinata 4 luni)

In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

Conditii generale:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • d) are capacitate deplina de exercitiu
 • e) are o stare de sanitate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

– Să fie absolventi de studii superioare și sa detina diploma de licenta în specializarea comunicare, litere, juridic, economice

– Bune abilitati de comunicare și relationare

 – Să deţină experienţă în muncă de minim 3 ani;

– Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).

– Buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu

– Constituie avantaj experienta in cadrul unor societati de construcții

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa

Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari, iar subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei.

Candidatii declarati admisi la proba scrisa (minim 50 puncte), vor participa la proba interviu.

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • Copia cartii de munca (daca este cazul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 18.07.2023, ora 14.

Data concursului: 19.07.2023, ora 09.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

pentru ocuparea postului de SECRETAR

 1. O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a societății Confort Urban (publicat pe site-ul societatii)
 3. Regulamentul de ordine interioara al societății Confort Urban (publicat pe site-ul societății)
 4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile și completarile ulterioare
 5. Hotararea nr.123/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile și completarile ulterioare
 6. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverintelor
 7. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale
 8. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului ontern managerial al entitatilor publice

 

Sari la conținut