Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea postului de  inspector SSM in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie.( perioada determinata 4 luni)

In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

Conditii generale:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • d) are capacitate deplina de exercitiu
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice corespunzatoare nivelului mediu:

– Sa indeplineasca conditiile prevazute de HG nr.1425/2005 pentru aprobarea Normelor          metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

 1. a) studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real/uman sau filiera tehnologica in profil tehnic
  b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;

Nivelul mediu se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului prevazut la lit.b
–      Să deţină experienţă în muncă de minim 3 ani;

–      Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).

Constituie avantaj:

–  experienta in cadrul unor societati de construcții

– cursul de responsabil gestiune deseuri

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate

Proba scrisa de specialitate consta in redactarea unei lucrari, iar subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei.

Candidatii vor fi declarati admisi la proba scrisa numai in conditiile obtinerii a minim 50 puncte).  

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • Copia cartii de munca (daca este cazul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 21.07.2023, ora 14.

Data concursului:24.07.2023, ora 09.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de  inspector SSM  in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie.

 1. Legea nr. 319/14.07.2016 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. G. nr. 1425/11.10.2006 (actulizata) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 3. Ordinul nr.3/03.01.2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM
 4. G. nr.355/11.04.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificarile si     completarile ulterioare;
 5. G.1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. U.G. nr.99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. G. nr.1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. G. nr.1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.
 9. OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
Sari la conținut